İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanıtım

Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları 

Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak insan hakları alanında şehit ve gazi hakları, kadın hakları, çocuk hakları, genç hakları, yaşlı hakları, engelli hakları, mülteci, göçmen, sığınmacı hakları, dezavantajlı grup hakları, mağdur hakları, üstün yetenekli/zekâlı birey hakları, azınlık hakları, yoksul hakları gibi alt birimleri bünyesinde kurmak. 

b) Merkezin bünyesinde ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği içerisinde Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlemevini açmak.

c) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

ç) Dezavantajlı grupların insan hakları konusunda farkındalığını artırmak ve insan haklarına erişimini sağlamaya yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak. 

d) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. 

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, örgütler ve sanat ve kültür çevreleriyle merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler düzenlemek. 

f) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında, ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını, sözleşmeleri ve uygulamaları izlemek, gerektiğinde ülke raporları hazırlamak ve bu konulardaki değerlendirmeleri ve çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak.

g) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Merkezin amaçlarına uygun olarak ve bunlara işlerlik kazandıracak nitelikte eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek. ğ) 
Merkezin ilgi alanına giren her türlü araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek.

h) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin ileri düzeyde uzmanlık kursları ve sertifika programları düzenlemek ve yürütmek.

ı)Birleşmiş Milletler’in ve başta UNESCO olmak üzere Uluslararası Çalışma Örgütü gibi bu örgüte bağlı kuruluşların, insan hakları alanındaki çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışmak. 

i) Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara iştirak etmek, UNESCO Kürsüleri sistemi içinde uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

j) İnsan haklarıyla ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak; öğretim üyesi, uzman ve öğrenci mübadelesi yapmak. 

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, alanı ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bu kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

l) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak. m) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.